UBEZPIECZENIA


Z Doradcą PFU wybierzesz i wykupisz najlepsze ubezpieczenie. Zabezpieczysz finansowo swoją rodzinę lub zaciągany kredyt.


  • UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 

- OC pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Przedmiotem i zakresem ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego jest wypłacenie odszkodowania za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

- Ubezpieczenie Auto Casco

Ubezpieczenie autocasco (AC) jest ubezpieczeniem dobrowolnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych.

Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z zakresem ochrony odpowiadającym indywidualnym potrzebom klienta.

- Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje wypadki powstałe na terenie RP i poza granicami. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem. Ubezpieczeniem objęci są wszyscy podróżujący tj.kierowca i pasażerowie.

- Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie natychmiastowej pomocy dla kierowcy i pasażerów w przypadku awarii pojazdu lub wypadku drogowego.

- Zielona Karta

Zielona Karta to ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym. Posiadając Zieloną Kartę będziesz chroniony przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych innym użytkownikom dróg podczas wyjazdów zagranicznych.


  • UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE


Ubezpieczeniem majątkowym mogą zostać objęte:

 - mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy, jeśli zajmowane mieszkanie lub dom nie stanowią własności ubezpieczającego

- budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze

- ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)

- odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

- następstwa nieszczęśliwych wypadków

- home assistance

Zakres ubezpieczenia może obejmować:

- ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych

- ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

- ubezpieczenie home assistance

- ubezpieczenie medical assistance


  • UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE


Terminowe ubezpieczenie na życie jest formą finansowego zabezpieczenia rodziny w przypadku śmierci jej głównego żywiciela. To również jedna z podstawowych form zabezpieczania zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań. Jest ona powszechnie akceptowana przez instytucje finansowe.

Świadczenie, którego wysokość ubezpieczający wybiera przy zawarciu umowy jest wypłacane uposażonemu w przypadku śmierci ubezpieczonego lub w przypadku zawarcia umów dodatkowych w wyniku poważnego zachorowania bądź trwałego inwalidztwa ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia dobierany jest indywidualnie do sytuacji życiowej Klienta.


  • UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE, ZDROWOTNE, NNW INDYWIDUALNE


- Ubezpieczenia turystyczne:

Ubezpieczenie turystyczne skierowane jest do Klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo w trakcie wyjazdów turystycznych i służbowych.

- Ubezpieczenie zdrowotne:

Ubezpieczenie stanowi uzupełnienie publicznego systemu opieki zdrowotnej.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pokrycia kosztów leczenia chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczony ma zapewniony dostęp do usług medycznych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

- NNW indywidualne:

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku skierowane jest do osób fizycznych, obywateli polskich i cudzoziemców. Zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci. Bardzo szeroki zakres świadczeń dający możliwość kształtowania umowy zgodnie z oczekiwaniami klienta.


  • UBEZPIECZENIA FIRMOWE


Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych, a także ubezpieczenie straty finansowej. Jednak firma to nie tylko majątek, ale także pracownicy. Z myślą o nich przygotowujemy grupowe ubezpieczenia: nnw i na życie.


  • UBEZPIECZENIE ROLNE


Obowiązkowe Ubezpieczenia Rolne skierowane jest do rolników - osób fizycznych, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa rolnego wraz z budynkami rolnymi wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.Chcesz znależć najlepsze i najtańsze ubezpieczenie! 

Zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego 

lub kontaktu z naszym doradcą.